พระพุทธบาทภูชาติ ::

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระพุทธบารมีสามัคคีธรรมชัยยะ

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับภายในองค์พระพุทธบารมีสามัคคีธรรมชัยยะ วัดพระพุทธบาทภูชาติ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๖.๔๕ น. - พระบรมสารีริกธาตุถึงทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ (ด้านทิศตะวันออก)
- ข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ ตั้งแถวเป็นขบวนถวายการต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุ
- นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง ผู้อ่านวยการส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนสาธุชนในการอัญเชิญพระ บรมสารีริกธาตุลงจากบุษบกที่รถปุปผาชาติแล้ว มอบให้ พ.อ. (พิเศษ) นิเวศน์ ฉายากุล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ ตามเส้นทางขบวนต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุ แล้วอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นบุษบกรับรองพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าปะรามณฑลพิธี
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา (ย้าฆ้อง กลอง ระฆัง)
- พิธีถวายสักการะและจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ตามล่าดับ ดังนี้
พระราชชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตขอนแก่น
พ.อ. (พิเศษ) นิเวศน์ ฉายากุล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
นายกฤช แสงนาฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว
กำนันตำบลนาเสียว
นายอนุชิต ถาชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านนาเสียว หมู่ ๑
นายสันนิพงษ์ วันนา ผู้ใหญ่บ้านนาเสียว หมู ๘
นายชัยวัฒน์ สวัสดิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านนาเสียว หมู่ ๑๑
นายสมศักดิ์ โชคสวัสดิ์ มัคคนายกประจาศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ ฯลฯ
- พ.อ. (พิเศษ) นิเวศน์ ฉายากุล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ๕
- พระสงฆ์ให้ศีล ๕
- สมาทานศีล ๕
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- พุทธศาสนิกชนกล่าวคามอบกายถวายตัวเป็นผู้อุปัฏฐากพระบรมสารีริกธาตุ
- พ.อ.(พิเศษ) นิเวศน์ ฉายากุล อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายพระราชอุปเสณาภรณ์ /พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ผู้แทนพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐) เพื่อประดิษฐาน ณ พระเกศพระพุทธบารมีสามัคคีธรรมชัยยะ
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา (ย้าฆ้อง กลอง ระฆัง)
- ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- กรวดน้า/รับพร

เวลา ๑๘.๐๐ น. - อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครอบศีรษะสาธุชน เพื่อเป็นกาลังใจให้เจริญในธรรมและชีวิต
- ทาวัตรสวดมนต์/อิติปิโส ฯลฯ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ทาบุญตักบาตร/เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นเสร็จพิธี