พระพุทธบาทภูชาติ ::

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อที่ดิน

เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ตารางวาละ ๒๐๐ บาท งานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท) จัดพิธีทอดถวาย (ครั้งที่ ๑) ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  

วัตถุประสงค์การจัดซื้อที่ดิน
๑. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรยิ่งๆ ขึ้น
๒. เพื่อสร้างให้เป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและสาธุชน
๓. เพื่อสร้างให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปายะแก่พุทธศาสนิกชน
๔. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
๕. เพื่ออนุสรณ์สถานสมโภช ๒๐๐ ปี จังหวัดชัยภูมิ

ประธานโครงการ : พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ โทร. 081 717 0477
บัญชี ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๔๓๗ ๐๖๓ ๘๓๙๙  ชื่อบัญชี พระมหาโยธิน โยธิโก สาขาศรีจันทร์